top of page

Šta su zaista egzozomi i kako ih primenjujemo u medicinskim protokolima

featured image egzozomi tekst.jpg

Egzozomi su vezikule, koje se stvaraju unutar ćelija u biološkim procesima kao odgovor na promenu unutrašnjeg stanja ćelije – homeostazu, procese starenja, inflamacije, fotooštećenja, elektromagnetnog oštećenja i regeneracije tkiva. U medicini se proučavaju već 30 godina.

Sadrže molekule proteina, membranske i lumen proteine, lipide, metabolite, RNK, DNK, MHC kompleks, faktore rasta, heat shock proteine, a smatraju se signalnim molekulama. Time se prenose informacije između ćelija, putem biogenetskih molekula, te se tako informacije prenose drugim ćelijma kako u blizini tako i u udaljenim zonama.

Picture1.jpg

Poreklo egzozoma

Egzozomi koji imaju biljno poreklo, životinjsko poreklo ili oni koji su dobijeni inženjeringom predstavljaju molekule koje mogu da se koriste samo u kozmetične svrhe, u lokalnom nanošenju,  ne smeju da se injektuju i nemaju medicinske sertifikate.

Ljudski egzozomi se u medicinskoj praksi mogu koristiti samo kao autologni, odnosno samo autotransfer egzozoma može biti dozvoljen u toku medicinskih postupaka, a primenjuju se kao injektibilna sredstva ili kao topikalni preparati s obzirom da se radi o nano molekulama. Zbog prirode molekula egzozoma zabranjuje se svaki transfer tuđeg materijala. Na slici 1 je tabelarno prikazano poređenje autolognih humanih egzozoma i heterolognih egzozoma.

Picture2.jpg

Slika 1. Poređenje karakterisitka autolognih i heterolognih egzozoma

Studije su pokazale da egzozomi sekretovani iz matičnih ćelija pokazuju efikasnost u transportu NK ćelija (ćelije ubice) u ćelije T-helper (ćelije pomagače), a učestvuju u modulaciji prekomernog i nekoordinisanog imunološkog odgovora. U egzozome je moguće inkoroporirati određene medikamente te se tako koriste i kao nosači koji ciljano isporučuju lek na potrebno mesto dejstva, ali postoji mogućnost da se koriste I kao biomarkeri.

Danas se zbog inovativnog načina proizvodnje autolognih egzozoma iz seruma, tkivnih tečnosti, eksudata ili plazme bogate trombocitima, široko primenjuju u svim granama medicine.  Proizvodnja egzozoma je siguran i netoksičan metod autotransplantacije tkiva, sa naučno dokazanom efikasnošću, 100% baziran na internim resursima regeneracije ljudskog tkiva i prevencije bolesti. 

Tretman je stekao popularnost u različitim granama medicine: dermatologiji, plastičnoj hirurgiji, estetskoj medicini, trihologiji, oftalmologiji, stomatologiji, ortopediji, urologiji, ginekologiji, fiziklanoj i sportskoj medicini.

Da bi se postupkom obrade uzorka za proizvodnju faktora rasta i egzozoma dobila maksimalna koncentracija istih, uzorak se podvrgava obradi u posebnom MCT uređajuju koji pod dejstvom određene talasne dužine laserkog zraka uz kontrolisanu promenu temperature u određenom vremenskom opsegu. Uzorak koji se inicijalno obrađuje se naziva ortobiološkim materijalom, u koga spadaju: derivati plazme: PRP, PPP, PRGF, PURP, PA-PRP, PTBA-PRP, derivati seruma: Orthokine, Sanakine, Exokine, tečan materijal biopsije: Regenera, derivati adipoznog tkiva: SVF, derivati matičnih ćelija: Cytori, Smart-M I drugi produkti npr. monociti.

U proteklih desetak godina, popravljanje kvaliteta perfomansi PRP uzoraka je zavisilo samo od koncentracije trombocita. MCT plazma je tehnološki korak ispred klasičnog PRP postupka, povećavajući dramatično perfomanse kvaliteta trombocita i količine sekretovanih granula i rezultate tretmana.

Osnovne karakteristike plazme obrađene MCT tehnologijom sa produkcijom autolognih egzozoma su prikazane u tabeli 1.

Picture3.jpg

Tabela 1. Osobine MCT tehnologijom obrađene plazme i tkivni efekti

 

Dejstvo egzozoma

Dejstvo egzozoma i faktora rasta je višestruko, ultrastrukturno i autokontrolisano. Navodim osam ključnih mehanizama dejstva.

1.Anti-inflamatorno

Preko regulacije inflamatornih proteina poput TNF-alfa, IL1-beta i MMP, IL-4, IL-10, TIMPs, egzozmi redukuju inflamaciju, koja je centralni događaj mnogih autoimunih, zapaljenskih i degenerativnih stanja.

2.Anti-oksidativno

Egzozomalni proteini poput peroksi-redoksina redukuju oksidativni stres ćelija koji je prisutan u mnogim bolestima i igra ulogu u degenerativnoj patologiji udruženoj sa starenjem. Redukcijom oksidativnog stresa popravlja se funkcija i preživljavanje.

3.Anti-apoptotično

Povećanjem sadržaja proteina i RNK u ćelijama zahvaćenim degenerativnim procesima popravlja se celularna funkcija istih i prevenira apoptoza. Anti-apoptotični signali koje nose egzozomi pomažu u usporavanju, zaustavljanju i reverziji degeneracije tkiva.

4.Anti-fibrotično

Egzozmi optimizuju remodeliranje tkiva u oštećenoj koži i popravljaju sadržaj i odnos kolagena tip I-III i normalnu organizaciju kolagenih vlakana. Redukcija fibroze posle oštećenja tkiva popravlja formiranje ožiljaka i prevenira hipertrofiju.

5.Imunomodulatorno

Kroz polarizaciju makrofaga i T ćelija ka smanjenju inflamatornog odgovora i više regulatornom fenotipu, egzozomi modulišu inflamaciju i preterani imuni odgovor.

6.Pro-angiogenetsko

Stimulacijom funkcije endotelnih ćelija, egzozomi popravljaju angiogenezu. Poboljšanjem vaskularizacije u oštećenom tkivu povećava se stepen preživljavanja ćelija i prevenira degeneracija tkiva i oštećenje funkcije

7.Prosintetično

Aktivacijom specifičnih ćelija, poput fibroblasta, egzozomi utiču na stvaranje ekstracelularnog matriksa i vrše restoraciju tkiva. Specifična mRNK regeneriše kolagen kože i zglobne hrskavice.

8.Epigenetično

Proteini poput histon deacetilaze u egzozomima indukuju transkripciju inaktivne DNK i utiču na funkciju ciljnih ćelija bez izmene genoma. Promenom šifre metilacije DNK, moguća je reaktivacija ekspresije gena.

 

Protokol primene egzozoma

U tabeli 2 je prikazan postupak pripreme i aplikacije egzozoma

Picture4.jpg

Tabela 2. Postupak pripreme i aplikacije egzozoma

 

 

Vremenska linija primene egzozoma u regenerativnim procedurama

Dinamika aplikacije faktora rasta i egzozoma je zavisna od osnovnog uzroka nastanka oboljenja. U tabeli 3 je dat prikaz vremenske linije aplikacija faktora rasta i egzozoma u regenerativnim procedurama.

Picture5.jpg

Tabela 3. Vremenska linija primene egozozma u regenerativnim postupcima

 

 

Kontraindikacije za primenu ove metode su maligne bolesti, akutne faze lečenja različitih oboljenja citostaticima i imunosupresivima, hemofilija, alkoholizam i druge adikcije, izostanak komplijanse i neprihvatanje procedure i akutne infektivne bolesti.

U tabelama 4 i 5 su prikazane indikacije u esteskoj medicni i trihologiji

Tabela 4. Indikacije za primenu egzozoma u estetskoj medicine

Tabela 5. Indikacije za primenu egzozoma u trihologiji

U tabeli 6 su prikazane preporučene kombinacije različitih estetskih procedura sa primenom faktora rasta i egzozoma.

Tabela 6. Preporučene kombinacije različitih estetskih tretmana sa primenom faktora rasta i egzozoma

Indikacije za primenu faktora rasta i egzozoma u ginekologiji i hirurgiji su prikazane u tabelama 7 i 8.

Tabela 7. Indikacije za primenu faktora rasta i egzozoma u ginekologiji

Tabela 8. Indikacije za primenu faktora rasta i egzozoma u hirurgiji

Egzozomi kao aktivne biomolekule su svakako mnogo više od noviteta u estetskoj medicine. Značajna primena egzozoma u tretmanu pigmentnih anomalija kože, atopijskog dermatitisa, psorijaze, alopecija, autoimunih bolesti poput morfee ili diskoidnog lupusa, otvara novo poglavlje primene postupaka regenerativne medicine u hroničnim dermatozama. S obzirom na efekte koji se ispoljavaju kroz procese intenzivne regeneracije fibroblasta i uticaj na pluripotentne matične ćelije, značajnu primenu imaju i u tretmanu srednje teških i teških oblika akni i u postupcima rane prevenciju ožiljavanja nakon inflamacije.

Autor teksta: Jasmina Kozarev

Svi zainteresovani za individualne edukacije mogu da se prijave na mejl: drkwest65@gmail.com

Rezultati procedura urađenih u klinici Dr Kozarev:

bottom of page